Топлина и вода


Още в подготвителните работи ще е необходимо на ситуационната схема за устройство на двора да се нанесат слънчевите и сенчестите места във всеки сектор и след това много внимателно да се подберат растителните видове. Когато се засаждат фиданките и се засяват семената, трябва най-строго да се спазват оптималните за различните видове разстояния, така че когато растенията пораснат, да не се засенчват взаимно.

Всъщност в това отношение се допускат най-много и най-сериозни грешки. В желанието си да имат повече растения в двора много стопани засаждат фиданките и засяват семената по-гъсто отколкото трябва.

Едва когато растенията достигнат оптималните си размери и гъстотата започне да се отразява отрицателно на декоративните и продуктивните им качества, стопаните разбират грешката си. Такива грешки при едногодишните култури може да се поправят още през следващата година, но при многогодишните те са фатални.

Топлина
Топлинните условия, при които се развиват растенията, се определят от температурата на въздуха и почвата. Температурата на въздуха влияе върху всички процеси, които се извършват в растението — асимилация, дишане, растеж и др. и протичат в определени температурни граници

Температурата на почвата влияе върху покълнването и поникването на семената, върху жизнената дейност на кореновата система, както и върху растежа и развитието на растенията.

Способността на почвата да поглъща повече или по-малко слънчева топлина зависи от изложението на склоновете и големината на наклона, от характера на релефа, степента на овлажняване и др.

Така например местата с южно, югоизточно и югозападно изложение са по-топли от местата със северно, североизточно и северозападно изложение. Местата на по-голяма надморска височина са по-студени от по-ниско разположените.

Отношението на растенията към топлината е твърде различно. Някои изискват повече топлина за нормалното си развитие, поради което се определят като топлолюбиви, други понасят по-добре ниските температури, разбира се, в определени граници, заради което се определят като студоустойчиви.

Всичко това налага при подбора на растенията да се вземат под внимание и изискванията им към топлината. Например за двор на голяма надморска височина или на северен склон трябва да се изберат такива растителни видове, които имат по-малки изисквания към топлината.

Топлолюбивите ще измръзнат или в най-добрия случай ще бъдат певреждани от късните пролетни и ранните есенни слани и няма да развиват нормално декоративните и првдуктивните си качества.

Ето защо дори вътре в двора на добре огряваните участъци трябва да се засаждат по-взискателни, а на по-слабо огряваните – по-невзискателни към топлината растения.

Вода
Жизнените процеси в растителните организми протичат нормално само при наличието на достатъчно вода в клетките им. Водата е необходима за растенията през всички фази на тяхното развитие. Количеството вода, което растенията черпят от почвата, се набира главно от валежите.

Макар че според средната годишна сума на валежите нашата страна не спада към типично сухите области, поради неравномерното разпределение на валежите по райони и месеци у нас има засушливи зони и периоди. Този факт е много важен за практиката, тъй като недостигащата на растенията вода ще трябва да се добавя чрез поливане.

Изискванията на растителните видове към водата са различни. Едни са подчертано влаголюбиви, а други са повече или по-малко сухо устойчиви. Като се има предвид това, ако дворът е в засушлив район, без възможности за напояване, в него ще трябва да се отглеждат по-невзискателни към влагата растения.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top