Подготовка и окултуряване на почвата


След като теренът е моделиран, за да се създадат най-благоприятни условия за развитие на растенията, почвата трябва да се обработи по подходящ начин, а при необходимост и да се проведат мероприятия за нейното окултуряване. Например с дълбока обработка на 25— 40 см ще се създадат оптимални условия не само за културните растения, но и за почвените микроорганизми, които разграждат доставените чрез торовете органични вещества, като ги превръщат в усвоими за растенията.

Чрез подходяща обработка ще се подобрят и някои от качествата на почвата и особено водопропускливостта, влагоемността, способността й да пропуска повече въздух и др. Голяма част от двора ще се използува за отглеждане на дървесни и храстови овощни и декоративни растения, за които е необходимо да се извърши дълбока обработка на почвата, понякога до 60—70 см, известна в практиката като риголване.

Чрез тази обработка се подобряват въздушният, топлинният, водният и хранителният режим в по-долните слоеве и се улеснява проникването на кореновата система на растенията на по-голяма дълбочина. Заедно с нея в почвата трябва да се внесат и колкото може повече органични вещества — оборски тор, компост и др.

Риголване може да се извърши на всички почви, с изключение на ерозираните, които трябва да се обработят на дълбочина около 40 см. Силно ерозираните почви с плитък горен слой трябва да се обърнат с права лопата на около 25—30 см. Риголването се извършва с права лопата (бел), като площта се разпределя на ивици, широки около метър.

Първата ивица се изкопава на дълбочина 3 прави лопати, като изкопаната пръст се изхвърля встрани също на ивици (с нея ще се запълни последната изкопана ивица). След това се изкопава втората ивица, като пръстта от първата лопата се хвърля на дъното на първия изкоп, от втората лопата — върху първата и от третата — най-отгоре.

Така средният пласт остава пак в средата, а долният идва на повърхността. При изкопаването на следващите ивици се постъпва по същия начин. Често в долната част на склоновете и в крайречните земи подпочвените води са високо или излизат на повърхността и заблатяват част от двора. Дърветата, засадени на такива места, първоначално се прихващат, но не се развиват добре и умират преждевременно поради изгниване на корените им.

За да станат тези места годни за използуване, необходимо е да се дренират с цел да се понижи нивото на подпочвените води най-малко на 1,5 м от повърхността на почвата. Това се прави, като се изкопават канали, дълбоки 1,3—1,5 и широки 0,7—0,8 м.

На дъното на каналите се нареждат камъни, през които да се оттича водата. Върху тях се насипва баластра, след което окопът се зарива с изкопаната пръст. Вместо камъни и баластра може, и по-добре е, да се използуват специалните каменинови колектори (надупчени тръби) за дрениране.

В хълмистите и полупланинските райони, в които се намират много от вилните зони, се налага да се извършват и други работи за окултуряване на почвата, с които се цели да се подобрят физичните й свойства, да се обогати с органични вещества и да се регулира почвената реакция.

Това се постига по различни начини, най-известният и най-приложим от които е богатото органично-минерално торене с 8—10 кг оборски тор и с 35—40 г фосфор и калий на 1 м2. Когато количеството на органичните торове е недостатъчно, може да се постъпи по следния начин: две години поред в почвата да се внасят по-малки количества органични торове, като едновременно с това се прилага зелено торене.

Това ще позабави устройството на двора, но по-добре е да бъде създадена хубава дворна градина, макар и по-късно, отколкото уродлива по-рано. Заедно с окултуряването трябва да се регулира и реакцията на почвата, като киселите почви се варуват.

През есента, преди дълбоката обработка, по повърхността на почвата се разхвърлят равномерно на силно киселите почви 50 кг негасена вар на прах или 100 кг сатурачна вар, а на песъчливите — съответно 30 и 60 кг на 100 ма; на средно киселите глинести почви — по 40 кг негасена или 80 кг сатурачна вар, а на песъчливите — по 25 и 50 кг и на слабо киселите глинести почви — по 20 кг негасена вар на прах на 100 м2.

Be Sociable, Share!

Leave reply

*
Back to Top