Основни принципи за организиране на екологичен туризъм


1. Съчетавайте туризма с опазване на околната среда. Влагайте вашите средства в организирането на такива екскурзии, които се грижат за опазване на околната среда. По този начин вие ще поддържате правилната посока в развитието на екотуризма и ще създадете положителен имидж на своите фирми в региона. Получете всички необходими разрешения за посещение на резерватите или на други охраняеми територии.

Оставяйта тези територии в такова състоянии, в каквото са били до вашето пристигане, не тревожете дивата природа. Изучавайте и съблюдавайте законите, следвайте инструкциите за опазване на околната среда в региона. Започнете от себе си, а имено: никога не унищожавайте и не помагайте за унищожаването на редки и защитени видове животни и растения.

Помнете: ловът и риболовът на такива видове е забранен, а закупуването на продукти от защитени видове стимулира тяхното изтребление. Няма ли търсене – няма да има и предлагане. Станете член на природоопазваща организация и поддържайте проектите за опазване на околната среда.

2. Оказвайте поддръжка за опазването на природата

Изучавайте информацията за мероприятията, насочени към опазване на живата природа. Вашата помощ за тези мероприятия може да бъде разнообразна: от парични дарения и обществена работа в природозащитните организации до просвещаване и агитациа на тези лица и предприемачи, над които имате влияние.

При съгласувано посещение на резервати и национални паркове таксата, която давате за посещение в подобни територии, поддържа съществуващата система за охрана и способствува за развитието на защитни мероприятия на други територии, нуждаещи се от опазване.

3. Рационално използвайте природните ресурси

За да сведете до минимум вредата върху посещаваната от вас местност, давайте предпочитание на немоторизираните транспортни средства. При водни пътешествия използвайте салове или лодки. Това ще ви помогне да избегнете и излишния шум.
Колкото може по-малко използвайте снегоходи, особено в места с тънка снежна покривка. Особено чувствителна към въздействието на снегоходите е природата в тундрата.

Там, където е разрешен риболовът, вземете само онова, което ви е наистина нужно. Помнете, че за риболов е необходимо да получите разрешение. Наблюдавайте и фотографирайте животните в тяхната естествена среда от достатъчно голямо разстояние – оптимално, така че животното да не подозира за вашето присътствие.

Потискайте в себе си естественото желание да приближите да разгледате отблизо животните, съобразявайте се с признаците им на безпокойство (сигналите им за тревога), с признаците на силна възбуда (опънатите назад уши).

Помнете, че е препоръчително да използвате вече съществуващите бази и пътеки, вместо да създавате нови. Ползвайте такива къмпинги, чиято организация оказва минимално въздействие на околната среда. Не събирайте образци на растения, ако предварително не сте получили разрешение за това.

4. Сведете до минимум употребата на природни ресурси и замърсяването на околната среда

Голямо значение има изборът на продуктите и на квартирите. Избирайте продукти в малки опаковки, които се поддават на биохимично разлагане и на вторична переработка и по възможност използвайте системата за вторична переработка.
Ограничивайте потреблението на енергия, а също и на топла и гореща вода.
Оставяйте колкото може по-малко следи от вашата визита и събирайте боклука със себе си.

Избирайте транспорт, който оказва най-малко въздействие върху околната среда, избягвайте нефтеното гориво и мототранспорта. Избирайте квартири, в които има система за оползотворяване на отпадъците и за вторична переработка. Желателно е в такива квартири да се използват екологично безопасни източници на захранване (слънчева енергия или хидроенергия).

5. Уважавайте местните бит и култура

Културно-историческият аспект е привлекателна и интересна особеност в много екскурзии. Запознайте се културата и обичаите на местното население в онези места, които искате да посетите. Ще ви окажат максимум гостеприемство, ако се отнасяте към хората без предубеждение и уважавате местните обичаи.

При възможност демонстрирайте своята заинтересованост към културата и традициите на местното население. Питайте преди да фотографирате хората и тяхната собственост и преди да влезете в места, които са нечия частна територия или жилище.

6. Уважавайте историческите и важните от научна гледна точка места

Отнасяйте се внимателно към значимите места, към паметниците на археологията, на културата и на етнографията. Даже онези съоръжения, които ви се струват изоставени, може да са защитени със закон или да представляват ценност за местните жители.

Стойте по-далеч от изоставени военни територии. Предварително се договаряйте за посещението на научни учреждения и не нарушавайте реда на работата им. Не събирайте образци за колекции, с изключение на онези случаи, когато имате разрешение за това.

7. Местните жители трябва да получават изгода от туризма

Парите, които изразходват туристите, могат да принасят полза на местната икономика. Например, вие може да наемете местен персонал за организация на екскурзиите. Привличайки местните жители към производство на сувенири и продукции за туристите, можете значително да подобрите техния жизнен стандарт и да намалите криминалния и бракониерския натиск в региона.

Необходимо и изгодно е да организирате специални обучаващи семинари по производство на сувенири, които после с лихви ще ви се отплатят по време на екскурзиите. Сувенирите не бива да се произвеждат от редки и изчезващи видове животни и растения! Следете за това!

Избирайки място за пребиваване на туристите, давайте предпочтение на квартири, които се предлагат от местни жители (които са построени от тях или се обслужват от тях).

8. Бъдете квалифицирани

Организаторът на екскурзията трябва да бъде добре обучен и запознат с региона.
Екотуристът предпочита туроператор, който най-добре ще може да го обезпечи с информация за местната природа и за онези начини за опазване на околната среда, които се практикуват в този регион.

9. Използвайте екотуризма за популяризиране на особеностите на дадения регион.

Постарайте се навреме да съберете и да изучите информацията за природата и за това как се осъществява нейното опазване в тези краища, където планирате да организирате екоекскурзии. И да узнаете какви начини на опазване на околната среда се използват в този регион.

Туристът ще избере този туроператор, от когото може да получи интересна и изчерпателна информация за биологичнот разнообразие в регион, за местните жители, за тяхната култура, а също и информация за правилно и безопасно поведение.

Be Sociable, Share!

One comment

 1. Туроператор
  14.08.2009 at 18:07

  Уважеми мои, мили екотуристи! Колко пъти ви моля да не разнасяте из природата своите касетофони, мобифони и тем подобни. Дайте почивка на себе си и на другите. Освен това, вие забравяте за зверовете и за птиците, които просто полудяват от вашия шум, защото имат по-чувствителен слух. Помислете за бедните земни червеи, къртици и мишки! А само за тях ли? Имайте милост и към мечките и към лъвовете!
  Вчера водих група екотуристи в саваната и чух два лъва да се оплакват от вас:
  – Омръзнаха ми тези туристи… Пият, викат, пускат радио, все говорят по мобифона с някого – ръмжи единият.
  – Да, бе, и после тези мобифони толкова неприятно ти звънят в стомаха… – оплаква се другият.

Leave reply

*
Back to Top